•Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на отпуска поради бременност и раждане.
•Дневното парично обезщетение не може да бъде по-малко от минималната дневна работна заплата –560 лв.
•При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане за следващо дете през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете, обезщетението е в размера за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.
•Ако жената работи по повече от едно правоотношение или се осигурява за риск от общо заболяване и майчинство на повече от едно основание, обезщетенията се изплащат поотделно по всяко от правоотношенията или за всяко от основанията.

1 наум, след консултация с ТРЗ от “Дворска консулт”

Ако имате конкретни въпроси или административни казуси, пишете ни на bk@1naum.com! Ние ще търсим отговорите на Вашите въпроси.