Майката има право на еднократна помощ при раждане на дете, независимо от доходите на семейството. Размерът на помощта се определя ежегодно от МТСП и се определя според поредността на децата, родени от майката.

Правото за получаване на еднократна помощ възниква от датата на раждане на детето, като помощта може да бъде поискана в срок от 3 години след тази дата.

Размерът на помощта през 2018 г. е 250 лв. за първо дете, 600 лв. за второ дете, 300 лв. за трето дете и 200 лв. за четвърто и всяко следващо дете.
Ако родите близнаци, помощта е в размер на 600 лв. за всяко дете.
Размерът на еднократната парична помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка), която е студентка редовно обучение е 2880 лв. Помощта се плаща на два пъти, 50% след влизане в сила на заповедта за отпускането й, и останалите 50% след предаване на удостоверение за регистрация за следващ семестър или за завършване на висшето образование, но не по-късно от първата годинка на детето. За да получите тази помощ, трябва да подадете заявление, заедно с необходимите документи до Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на майката.
Молба декларация, заедно с акт за раждане и документ за самоличност на родителя се подава в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес на майката.

Материалът е консултиран от специалист ТРЗ от “Дворска консулт”