Отпускът поради бременност и раждане е в размер 135 календарни дни и за всяко дете се разпределя в 3 болнични листа, както следва:

  • 1.за 45 календарни дни преди раждането. Началото на отпуска за бременност се определя от предполагаемата според медицинските критерии дата на раждането и болничният се издава за 45 дни преди тази дата от съответния лекар, който осъществява наблюдението на бременната. В болничния лист задължително се вписва терминът на раждането;
  • 2.за 42 календарни дни непосредствено от раждането – от лекаря, който е водил раждането. Ако раждането е станало без медицинско наблюдение – от личния лекар на родилката;
  • 3.за 48 календарни дни (продължение на предходния болничен лист) – от личния лекар на детето или от личния лекар на родилката. В случаите, когато детето по медицински индикации е оставено за гледане в болнично лечебно заведение – болничният лист се издава от ЛКК на АГ отделението на болничното лечебно заведение, където се гледа болното дете.
  • Останалите дни – 275, със заявление-декларация, представено от осигуреното лице на осигурителя за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 5 от КСО за остатъка от 135 до 410 дни по образец, приложение № 2 към НПОПДОО;

Материалът е консултиран от специалист ТРЗ от “Дворска консулт”