При излизане по Майчинство на управител на ЕООД, задължително ли е назначаването на прокурист? Фирмата ще продължи да работи, но управителят няма да взема възнаграждение.


Самоосигуряващите се майки могат да получат парично обезщетение за бременност и раждане на това основание, в случай че са изпълнени следните условия:
➤Към началото на отпуска при бременност и раждане майките да са осигурени за общо заболяване и майчинство;
➤Да имат най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване и майчинство, като не е необходимо той да е непрекъснат и положен непосредствено преди излизането в отпуск при бременност и раждане или при един и същ работодател.
➤Да бъде разрешен съответния отпуск
➤През периода на отпуск при бременност, раждане и отглеждане на малко дете майките да не упражняват трудова дейност като самоосигуряващи се лица.

При спазването на горепосочените условия за периода на бременност и раждане до 410 дни на осигурената за общо заболяване и майчинство самоосигуряваща се майка се изплаща парично обезщетение за бременност. За този период не се изисква управлението на дружеството да се възложи на прокурист.

Посочените условия трябва да са изпълнени и с оглед изплащането на обезщетения за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО. Ако майката не упражнява трудова дейност и дейността не е преустановена, то паричното обезщетение се изплаща, при условие че предприятието се управлява и представлява от друго лице – прокурист по чл. 21 от Търговския закон. Ако няма сключен договор за прокура с друго лице, се приема, че майката упражнява трудова дейност по повод управлението  на фирмата и има право само на обезщетение на основание чл. 54 от КСО в размер на 50% от обезщетението по чл. 53 от КСО.

 Нора Петкова, счетоводител и ТРЗ