УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

1. Навършена 10-месечна възраст на детето
2. 3аявление свободен текст
З. Талон-направление от личния лекар (за изключване на алергия към храни)
4. Акт за раждане – копие
5. Предадени 30 бр. бурканчета от 190 мл и 60 бр. нови капачки от детски храни (за многократна употреба)
6. Издава се абонаментна карта, срещу която се закупуват купони по изготвен месечен график в раздавателните пунктове (за пропусналите има допълнителна дата за продажба на купони). Броят на купоните се определя в зависимост от броя на работните дни за месеца.

• Бурканчетата да бъдат идеално измити от лепило и етикети!!!

Необходимите документи се приемат в раздавателните пунктове или кухнята майка, след одобрение от лекаря се издава абонаментна карта и се закупуват купони по утвърден график.

ЗАКУПУВАНЕ НА КУПОНИ

  • Два пъти месечно по утвърден за всеки раздавателен пункт график или в кухнята майка при пропускане на графика
  • Срещу представяне на абонаментна карта
  • Броят на закупените купони отговаря на работните дни в месеца (не повече от 22 бр. купони!)

Абонати, пропуснали графика, могат да закупят купони от кухнята майка след предварителна уговорка с домакина към съответната кухня.

ЗАВЕРКА НА КУПОНИ

Закупените купони се заверяват една седмица предварително, както следва:

  • за раздавателните пунктове: понеделник и вторник на текущата седмица се заверява за цялата следваща седмица (по изключение при официални празници се заверяват повече купони);
  • за кухнята майка: от понеделник до сряда на текущата седмица се заверява за цялата следваща седмица (по изключение при официални празници се заверяват повече купони).

! За избягване на технически грешки и неточности заверка на купоните да се извършва само от раздавачите към съответния пункт или друг служител на кухнята.

При пропускане на заверка в пункта, последната може да се направи в кухнята майка до сряда.

Услугата „Детска кухня“ предоставя обедно меню (супа, основно ястие и десерт) за неорганизиран контингент деца – деца от 10 месеца до три години, отглеждани в домашна обстановка (Допълнителни разпоредби, § 1 на Наредба № 26/18.11.2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях).

Дневната такса за ползване на детска кухня е в размер на 1,30 лв. – чл. 43 (1) на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Пълен списък с районите и координатите на детските кухни в София.