Няма пречка да  се прекрати трудовият договор на дамата, В така сключения договор има посочена конкретна дата на прекратяване, която дава право на работодателя да прекрати взаимоотношенията си с лицето, считано от датата.
Дамата ще продължи да получава обезщетението си за бременност и раждане до навършване на 1 година на детето /съгласно чл. 52 от КСО/.

Нора Петкова, счетоводил и ТРЗ